• slajdy1.jpg
 • slajdy2.jpg
 • slajdy3.jpg
 • slajdy4.jpg
 • slajdy5.jpg
 • slajdy6.jpg

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1.   Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście reprezentowane przez Dyrektora, ul. Żwirki i Wigury 10A, 66-110 Babimost, tel. (68) 351 33 14, e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres Administratora .

3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia Gminy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.

4.   Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 10 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

6.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7.   Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

8.      Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

    − do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;

       −  prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;

       −   prawo do ograniczenia przetwarzania;

       −   prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

       −    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 1. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 

Deklaracja dostępności

   
Deklaracja dostępności
 
 • Wstęp Deklaracji
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/csir/
 
 • Daty publikacji i aktualizacji
Publikacja strony internetowej – 2012-10-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-26
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 1. Brak mechanizmów ułatwiających dostęp dla osób słabowidzących i niedowidzących.
 2. Brak pętli indukcyjnych.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:
1. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-24.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2024-01-26.
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Angelika Kwaśnik , adres poczty elektronicznej:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683513314. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
 • Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl)
 
 • Dostępność architektoniczna
Centrum Sportu i Rekreacji - Hala ,,Olimpia", ul. Żwirki i Wigury 10A, 66-110 Babimost
1. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
2. Do całego budynku prowadzą  4 wejścia z czego 3 są użytkowane codziennie.
3. Główne wejście – wejście ,,D” do budynku Centrum Sportu  i Rekreacji  jest bezprogowe z poziomu chodnika.
4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
6. W budynku znajduje się platforma windy dla osób niepełnosprawnych – wejście ,,A”.
7. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
8. Pomieszczenie Dyrektora znajduję się na poziomie ,,1”
9. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
10. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego miejsca w Centrum Sportu i Rekreacji.
11. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – w wejściu ,,D”
12. Szatnia dla osób niepełnosprawnych korzystających z zajęć sportowych jest dostępna na parterze (szatnia nr 9).
13. Przed budynkiem Centrum Sportu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
14. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
15. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
16. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Budynek Fitness Park, ul. Żwirki i Wigury 10A, 66-110 Babimost
1. Budynek jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych.
2. Do budynku prowadzą dwa wejścia, które nie posiadają progów i są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jedno wejście prowadzi bezpośrednio do szatni dla drużyn sportowych oraz na poziom ,,1” – siłowni i salki fitness.
3. Poziom ,,1” nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych.
4. Na poziomie ,,O” znajdują się pomieszczenia tylko dla drużyn sportowych.
5. W budynku od strony szczytowej znajduje się pomieszczenie dla stowarzyszenia osób niepełnosprawnych wraz toaletą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
6. Wejście do pomieszczenia nie posiada progu i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.
7. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
8. Do pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
 
 
 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Anna Antoszek

tel. 533 494 001

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

Administratorem Państwa danych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście reprezentowane przez Dyrektora, ul. Żwirki i Wigury 10A, 66-110 Babimost, tel. (68) 351 33 14, e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres Administratora.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub

 

w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub

 

w przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych lub do czasu wycofania zgody.

 

Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się sposób zautomatyzowany, lecz nie będą one podlegać profilowaniu.

 

Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub sprostowania swoich danych osobowych lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane) lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 

W przypadku, o którym mowa w:

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a brak udostępnienia danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 a;

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora;

 

Państwa osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.

 

 

 

 

.

 

Godziny otwarcia SIŁOWNI:


Poniedziałek           09:00 - 13:00 oraz 16:00-21:00

Wtorek                  09:00 - 13:00 oraz 16:00 - 21:00

Środa                     09:00 - 13:00 oraz 16:00 - 21:00

Czwartek                15:00 - 21:00

Piątek                     15:00 - 21:00

Sobota                   16:00 - 21:00

Niedziela                16:00 - 21:00

 

Wyciąg z załącznika  nr 2 do Zarządzenia Nr 1/23 Burmistrza Babimostu z dnia 11 stycznia 2023r.

 

 cennik aktualny 2023 Fitness- salka jpg s1

cennik aktualny 2023 Fitness- salka jpg s 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siłownia

100 0226

  Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

Sala konferencyjna

100 0238

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

Sala klubowa

100 0240

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

Salka fitness

14 0249

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

Szatnie dla zawodników

100 0252

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

Hol główny

100 0217 

Galeria zdjęć

 

tn O nasCentrum Sportu i Rekreacji w Babimoście powstało w 2007 roku. Hala sportowa „Olimpia” stanowi pierwszy etap budowy kompleksu w skład, którego w przyszłości wejdzie pełnowymiarowa płyta piłkarska o sztucznej nawierzchni oraz Fitness Park. W trakcie realizacji jest budowa nowego stadionu z pełnowymiarową trawiastą płytą piłkarską oraz boisko treningowe. Wokół płyty piłkarskiej wykonana zostanie bieżnia o nawierzchni syntetycznej. Kolejnym etapem budowy stadionu będą trybuny i zaplecze magazynowo-socjalne. Przy realizacji poszczególnych obiektów stosowane są nowoczesne technologie i rozwiązania konstrukcyjne. Największą zaletą Centrum Sportu i Rekreacji jest to, że wszystkie obiekty już wybudowane oraz te będące w planach znajdują się w jednym miejscu tworząc wielki kompleks sportowo – rekreacyjny, w którym aktywnie można spędzić czas wolny. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą.

 

Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Żwirki i Wigury 10a
66 - 110 Babimost

tel. 68 351 33 14
kom. 507 972 442
fax 68 351 33 16
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek 7:30-22:00
Sobota-Niedziala 14:00-22:00


Pokaż Centrum Sportu i Rekreacji Olimpia na większej mapie

507 972 442
 

Kontakt

Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Żwirki i Wigury 10a
66 - 110 Babimost
tel. 068 351 33 14
kom. 507 972 442
fax 068 351 33 16
csir@babimost.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek 7:30-22:00
Sobota-Niedziela 14:00-22:00
Biuro czynne:
Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00

Znajdź nas na

fejsbuk-button

Kalendarz imprez

Polecamy

bSP logo www

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:121
Wszystkie:176062
Naszą witrynę przegląda teraz 1255 gości 

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Anna Antoszek

e-mail:inspektor@cbi24.pl